Orman Haftası  

DİĞER DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLA 

Orman Haftası ile ilgili yazı  hakkında konulu yazı . 

 
 
Orman haftası ve ağaç bayramı yönetmeliği
 
ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 24/7/1996 No: 96/8396 
Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/9/1984 No: 3046 
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 22/8/1996 No: 22735 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 35 S: 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile or- 
man ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışma- 
lara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 
Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Ormancılık 
Günü kutlamalarına ve ormancılığın tanıtılmasına katılacak kamu kurum ve kuru- 
luşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak işbirliğin esas ve 
usullerini kapsar. 
 
Hukuki dayanak 

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakanlık : Orman Bakanlığını, 
Kurul : Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurul ve Görevleri 
Kurul 

Madde 5 - Her ilde valinin başkanlığında bir kurul oluşturulur. İlgili bele-
diye başkanlıkları, garnizon komutanı veya temsilcisi, Orman Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, 
doğa ve çevre koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek ve kooperatif 
başkanları ve ildeki muhtarlar derneği başkanı Kurulun sürekli üyeleridir. 
Kurul başkanlığınca,gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de
çalışmalara çağrılır. 
Her ilçede kaymakamın başkanlığında benzer kurullar oluşturulur. 
Kurul Sekreterliği 

Madde 6 - Kurulun çalışmalarında sekreterlik hizmetlerini Bakanlık bölge mü-
dürlüklerinin olduğu illerde Bakanlık bölge müdürlükleri, Bakanlık bölge müdür- 
lüklerinin bulunmadığı illerde orman bölge müdürlükleri, diğer illerde ise orman
işletme müdürlükleri yaparlar. 
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı düzenlenecek ilçelerdeki sekreterlik hizmet- 
lerini o ilçelerdeki orman işletme müdürlükleri veya ağaçlandırma başmühendis- 
likleri, yoksa bunların şeflikleri yürütürler. 

Kurulun görevleri 

Madde 7 - Kurulun görevleri şunlardır: 
a) İl, ilçe ve beldelerde yapılacak Orman Haftası ve Ağaç Bayramı uygulama- 
ları ile eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yer ve zamanlarını tesbit etmek ve 
programlamak, 
b) Orman Haftası içinde kutlanacak Ağaç Bayramının gününü ve yerini tesbit 
etmek, 
c) Orman Haftası içinde yapılacak faaliyetler için basın, radyo ve televiz- 
yon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 
d) Doğa ve orman koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek, koope- 
ratif ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurup Orman Haftası ve 
Ağaç Bayramı faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, 
e) Başta okullar ve askeri birlikler olmak üzere il ve ilçelerdeki kamu 
kurum ve kuruluşlarının Orman Haftası ve Ağaç Bayramı çalışmalarına katılmala- 
rını sağlamak, 
f) Doğa, orman ve ağaç sevgisini işleyen konularda, toplumun bütün kesimle- 
rine açık yarışmalar düzenlemek ve sergiler açmak, yarışma konularını, ödülleri 
ve jüri üyelerini belirlemek, 
g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma yap-
malarını teşvik için bu konudaki mevzuatı öğretici ve tanıtıcı çalışmalar 
yapmak, 
h) Benzeri faaliyetleri düzenlemek. 
Çalışma esasları 

Madde 8 - Kurul, her yıl ocak ayının ilk haftasında vali veya kaymakamın 
başkanlığında ve sürekli üyelerin katılımıyla çalışmalara başlar. Kurul, 21 Mart
tarihinde başlayan haftayı Orman Haftası, bu hafta içindeki bir günü de Ağaç 
Bayramı günü olarak ilan eder. 
İklim şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerde Ağaç Bayramı günü başka bir 
tarihe alınabilir. 
Orman Haftası, Dünya Ormancılık Günü olan 21 Mart tarihinde yapılacak tören 
ve kutlamalarla başlar. 
Kurul, çalışmalarında alınan kararları bir protokole bağlar. Protokole göre 
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için kuruluşlara verilen görevlerden, o kuruluş- 
ların il veya ilçedeki en üst amirleri sorumludur. 
Kurulun protokole bağlanan çalışmalarını, sekreterlik hizmetlerini yürüten 
kuruluş koordine eder. 
Okullarda düzenlenecek yarışmalar 

Madde 9 - İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, protokol esaslarına göre 
doğa, orman ve ağaç sevgisi konularında ilkokullarda resim ve şiir, orta öğre- 
timde ise resim, şiir, komposizyon, afiş ve sergi dallarında yarışmalar açar. 
Her okul yarışma birincilerini seçer. 
Okul idareleri, yarışma birincilerini eserleri ile birlikte en geç Orman 
Haftasından 15 gün önce Kurula bildirir. Kurulun belirleceği jüri, okul birin- 
cileri arasında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il veya ilçe düzeyinde yarış- 
macıların birinci, ikinci ve üçüncülerini seçer. 

İlk üç dereceyi kazanan eserler, o il veya ilçede Orman Haftasının açılış 
gününde halkın ve davetlilerin huzurunda okunur, sergilenir ve ödüllendirilir. 
İllerde birincilik ödülü kazanan eserler Bakanlığa gönderilir. Ankara'da 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça belirlenecek bir jüri tarafından değerlen- 
dirilir. Bu eserlerin Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüleri seçilir. Bu 
eserler de Bakanlıkça ödüllendirilir. 
Ayrıca, ödül alan eserler, orman ve ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması 
amacıyla değerlendirilir. 
Diğer yarışmalar 

Madde 10 - Kurulca okullar dışında düzenlenen yarışmalar, mahallinde değer- 
lendirilerek ödüllendirilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ödenek, Fidan Temini ve Saha Belirlenmesi 

Ödenek ve fidan temini 

Madde 11 - Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında dü- 
zenlenecek yarışmalarda il veya ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile Türkiye 
genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olanların ödülleri Bakanlık bütçesine konu- 
lacak ödenekle karşılanır. 
Diğer yarışmaların ödülleri ise mahallinde temin edilir. 
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için yapılacak harcamalar ile gereken fidanlar
Bakanlıkça karşılanır. 
Saha belirlenmesi 

Madde 12 - Ağaç Bayramında fidan dikilerek ağaçlandırılacak sahalar Kuru- 
lunca belirlenir. 
Ağaç Bayramları öncelikle, halen bu amaçla kullanılan veya ulaşım imkanı 
müsait projelendirilmiş sahalarda yapılır. 
Buna imkan bulunmadığı takdirde; Ağaç Bayramı sahaları il ve ilçelerde be- 
lediyelerce, köy çevrelerinde ise muhtarlık tarafından köylülerin onayı alınarak
tahsis edilir. 
Bu tür ve diğer şekillerde temin edilecek sahalar için kanuni gerekler 
yerine getirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 13 - 26/10/1972 tarihli ve 7/5267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği" yürürlük- 
ten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 

Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Yürütme 

Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

 

  
 
 

 

 

 

kutlamaları, kutlaması, hakkında, ile, ilgili, in, gerekli dökümanlar yazılar, kompozisyon,uzun kısa, anlamlı en güzel, duygusal, anlamlı, bilgi veren,  şiir, resim, foto,haftası, günü,hakkında ile ilgili,

açıklama, bilgi pano için, için, şiir, hikaye, kutlama programı, kompozisyon, ödev,konuşma metni