2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Kursları yönergesi ve aklınıza takılan sorular

 1- Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler d6hil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.
örnek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa +19 saat,
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15
saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

2- Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İliştin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündiz veya gece katsayısı  ücretinden ödenecektir


3- Kurslardan herhangi bir ücret alınacak mı? Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

4- Kurslarda hangi sınrflardaki öğrenciler faydalanacaktır?
Resmi ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. srnıfa devam eden öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler kurslardan faydalanacaktır.


5- Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir?
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara kurs açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her kademedeki ara sınrflara ve ortaokullara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır


6- Kurslar hangi derslerden açılacak?
Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde
bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

7- Ders içerikleri nasrl oluşturulacaktır?
Ders konuları, derslerin kazarıımlları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde olacaktır.

8-kurs merkezi nasıl belirlenecektir?
Fiziki altyapısı, ulaşım imkAnları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumların ile halk eğitimi merkezi müdi.irlükleri milli eğitim müdürlüğiince kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az o|an ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi o|arak açılabilecektir. 

9-Kurs merkezinin yetersiz olması durumunda ek merkez açılabilecek mi
Kurslara talebin fazla o|ması ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmi ilkokulların derslikleri veya şartları uygırn olan diğer kurumlardan da kurs merkezi olarak faydalanılabilecektir.
 
10- Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir?

Milli eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler KomisYon taraflndan görevlendİrİlecektİr. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.
a) Bilgi ve tecrübesi ile branşında öğrenme ve öğretme yöntem ve ortamında kullanabilenler, temafiz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim
b) Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,
c) Branşında girdiği derslerdeki E-okul "Öğretmen Başarı Grafiği'',

d) Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı dİrumları,

e) Alanında yiiksek lisans yapanlar,
Öğretim progriımı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi programları tamamlayanlar,
g) Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.


11- Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zoruniudur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders..saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan bİr dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. AYru dönemde herhangi bir okulda açılan matematik kurJuna katılamaz. Devamsız öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere duyurulacaktır.


l2- İlkokullarda kurslar açılacak mı? Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.


13- Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?
Oncelikle hafta iÇi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaztati|inde de açİlabitecektir).

Dönemlik olarak açılması halinde: Ekim-Şubat;Mart-Haziran ayları arasrnda bir dersten en az36 saat
Yıllık olarak açılması halinde: Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır.
Kurslar günlük saat22:00'a kadar devam edebilecektir.
Hafta sonu kursları enfazla8+ 8 saat olacaktır.


14- Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden oluşacak?
Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutlarr 10-20 öğrenci olacaktır. zorunlu hallerde sınrf mevcu du 25 olabilecektir.


15- Oğretmen sayrsınrn yetersiz olduğu kurslar için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi?
Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen görevlendirilebilecektir.


16- Bir dersten birden fazla kurs açrlması durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı?
Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle ilgili seviy e ve hazır bulunuşlukları dikkate alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir.

 

2014- 2015,  yılında, yeni kurs yönetmenliğine göre, Bu yıl okul kursları kaç kişilik açılacak, sınıflar kaçar kişi olacak, kimler derslere girebilecek, hangi öğrenciler, ücretler neye göre belirlenecek, kurs ücretleri ne olacak, ne kadar olabilir, kurstan en fazla ne kadar para alabilirim, hangi okullarda açılacak, ilkokulda kurs açılabilir mi, ilkokulda kurs var mı, kurslar hangi saatte açılacak, bir öğrenci kaç saat kurs açabilir,Kurslarda devamsızlık var mı.