EMEVİLER (661–750)

     Hz. Ali `nin şehit edilmesinden sonra İslam dünyası, Emevi ailesinden  Muaviye`nin eline geçti. Muaviye, Emevi devletini kurduğu sırada ırkta bulunan Müslümanlar da  Hz. Ali`nin büyük oğlu Hz. Hasan `ı halife  seçmişlerdi. Hz. Hasan  Muaviye`nin  ordu topladığını duyunca, bazı şartlarla halifelikten vazgeçti. Ancak, muaviye sözünde durmadı. Hz. Hasan `ın ölümünden sonra, oğlu Yezid`i  veliaht  ilân etti. Muaviye devrinde halifelik, babadan  oğula geçen  bir saltanat haline geldi.

           Yezid  DÖNEMİ (680–683):

    Yezidìn halifeliğine Hz. Hüseyin karşı çıkınca, Hz. Huseyin ve onun çok az sayıdaki taraflarını Kerbelâ `da  şehit etti (681).

ÖNEMİ: İslam dünyası, bu olaydan sonra kesin olarak  Sunnî ve Şîî mezheplerine ayrılmıştır. Bu devirde Ukbe Bin Nafî, Kuzey Afrika`nın  fethini  tamamlamıştır.

          Abdülmelik DÖNEMİ (685–705):

    Emevilerin en parlak dönemidir. Arapça  resmi dil ilân edildi. İlk defa  Arapça yazılı paralar basıldı.

          Velid  DÖNEMİ (705–715):

    Abdülmelik 705 yılında  ölünce yerine oğlu  Velid geçti. Bu dönem Emevilerin  en parlak ve en hızlı  geliştiği dönemdir. Doğuda  Türklerle  sert mücadeleler sonunda  Müslümanlar bir yandan  Hindistan `a ulaştılar. 771 yılında  Tarık Bin Ziyad  komutasındaki Müslümanlar Avrupa`ya  (İspanya yoluyla)  geçtiler. İspanya`ya Vizigotlar`ı  yenen Tarık, Kuzeye doğru ilerledi ve İspanya fethedildi.

    Velid`in  715 `te ölümünden sonra duraklama dönemine giren  Emevi  Devleti fetih  hareketlerine girişemedi. 716 yılındaki İstanbul  kuşatması  başarırız kaldı. Ömer  Bin Abdülaziz  döneminde yeniden toparlanıldıysa da  bu uzun sürmedi. Bu durgunluğu gidermek için  son halifelerden  Hişam zamanında  İspanya üzerinden Fransa`ya  yüründüyse de bu olay bozgunla sonuçlandı.

* Putavya Savaşı (732):

  _Nedeni:

      Müslümanların Avrupa içi, Hıristiyanlığın merkezi olan İtalya`ya doğru ilerleyerek İslamiyeti yaymak istemeleri , Avrupalılar`ın   da Müslümanlara karşı birleşerek onları Fransa`dan atmak istemeleri.

      732`de yapılan savaşta  başta  Franklar olmak üzere, Hıristiyan Avrupalılar Emeviler`i bozguna uğrattılar.

_Sonucu:

      Müslümanların Batı Avrupa`daki  ilerleyişlerinin  durmasına hatta gerilemesine neden olmuştur. Müslümanlar buradan daha ileriye gidemediler. İslam Dünyası`nı olumsuz yönde etkileyen ilk büyük savaş Putavya `dır. Zayıflamaya başlayan Emeviler devletinde merkezi otorite de bozulunca 750 yılında Ebu Müslim Horasani komutasındaki Abbasileri temsil eden ordu, Emevilere son verdi.

       Emevi  Devleti`nin  Yıkılış Sebepleri:

· Emeviler  Arap olmayan  Müslümanları “ Mevali “  (azat edilmiş köle) gözüyle  görmeleri Emevilere  karşı kin ve husumet uyandırmıştır.

· Sonradan Müslüman olanlardan cizye vergisi almaya devam etmeleri.

· Emevi fetihlerinin İspanya`da ve Asya`da durulmuş olması.

· Şiî ve Haricilerin devleti zayıflatmak için faaliyetleri.

· Sınırların genişlemiş olması nedeniyle, merkezi idarenin kontrolünün  zayıflaması.

· Zevk ve sefanın artmış olması.

_Yıkılışı:

    Horasan bölgesinin komutanı Türk asıllı Ebu Müslim  isyan ederek Hz. Peygamber`in amcası Abbas`ın soyundan gelen Ebu`l  Abbas Abdullah`ı halife  etti. Emevi  sülalesinden  yakalananlar öldürülmüş. Kurtulanlardan, Abdurrahman, İspanya`ya giderek  “ Endülüs Emevi Devleti” `ni kurdu (756).

 *__! Endülüs Emevi Devleti`nin kurulmasıyla   İslam dünyasında Abbasi ve Endülüs Emevi Devleti olmak üzere iki  siyasi güç ortaya çıktı.