Peygamber efendimiz Hz Muhammed in kat覺ld覺覺 savalar ve sonu癟lar覺

HZ. MUHAMMED`NSAVALARI

Bedir SAVAI (624) ne zaman nedeni sonucu

Nedenleri:

1. M羹sl羹manlar覺n am ticaret yolunu tehdit etmeleri

2. M羹sl羹manlar覺n Mekke`de yamalanan mallar覺na kar覺l覺k Suriye`den, Mekke `ye gitmekte olan Eb羹s羹fyan y繹netimindeki Ticaret kervan覺 ele ge癟irmek istemeleri.

Sonu癟lar覺:

1. M羹sl羹manlar覺n ilk sava覺 ve ilk zaferi, am ticaret yolu k覺smen M羹sl羹manlar覺n eline ge癟mitir.

2. Medine`deki Yahudilerin bir k覺sm覺 Mekkelilerle i birlii yapt覺覺 i癟in Hz. Muahmmed taraf覺ndan Medine `den 癟覺kar覺lm覺t覺r.

3. M羹sl羹malar覺n morali ve g羹c羹 artt覺.

4. M羹sl羹manlar bol miktarda ganimet elde ettiler.

*襤slam sava覺 hukukunun esas覺n覺 tekil eder.

Ganimetlerin bete biri devlet hazinesi i癟in ayr覺ld覺, kalan覺 savalara taksim edildi. Bu esas, sonraki 襤slam devletlerinde de uygulanm覺t覺r.

Uhud SAVAI (625)ne zaman nedeni sonucu

Nedenleri:

1.M羹riklerin Bedir malubiyetinin intikam覺n覺 almak.

2.M羹sl羹manlar覺n daha fazla g羹癟lenmelerini 繹nlemek ve am ticaret yolunun emniyetini salamak istemeleri bu sava覺n sebebidir.

3.Medine`den 癟覺kar覺lan Yahudilerin savaa tevik etmesi.

Sonu癟lar覺:

1. Mekkelilerin sava覺 kazand覺lar.

2. Hz. Muhammed`e itaatin 繹nemi anla覺ld覺.

3. Hz. Muhammed yaraland覺, M羹sl羹manlar malup oldular.

**__! Uhud sava覺 M羹sl羹manlar覺n ilk yenilgisidir. Bu savatan sonra, Medine S繹zlemesini bozduklar覺 i癟in Beni Nadir Yahudileri Medine`den uzaklat覺rm覺lard覺r. Bunlar Haybere giderek yerlemilerdir.

Hendek SAVAI (627)ne zaman nedeni sonucu

Nedenleri:

Uhud sava覺nda umduklar覺n覺 bulamayan Mekkeliler, M羹sl羹manlar覺 tamamen ortadan kald覺rmak i癟in Medine 羹zerine doru hareket ettiler. ehrin savunmas覺z y繹n羹 Selman-覺 Farisi ad覺ndaki 襤ranl覺 bir M羹sl羹man覺n teklifi 羹zerine hendekle 癟evrildi

Sonu癟lar覺:

1. Sava M羹sl羹manlar taraf覺ndan kazan覺lm覺t覺r.

2. Mekkeliler`in M羹sl羹manlar 羹zerine d羹zenledikleri son sald覺r覺 olmutur.

3. Bu savatan sonra Mekkeliler savunmaya, M羹sl羹manlar taarruza ge癟milerdir.

Hudeybiye ANTLAMASI(628)ne zaman nedeni sonucu

M羹sl羹manlar hac yapmak i癟in 1500 kiilik topluluk ile Mekke`ye doru hareket ettiler. Bunu sava olarak deerlendiren Mekke ise savaa haz覺rl覺kl覺 idi. Mekke yak覺nlar覺nda Hudeybiye denilen yerde iki taraf g繹r羹meler sonunda antlamaya vard覺lar. ( Zira M羹sl羹manlar覺n bir bar覺 ortam覺na ihtiya癟lar覺 vard覺.) Bunu Hedeybiye Antlamas覺 denir.(628)G繹r羹n羹te Antlama maddelerinin baz覺lar覺 M羹sl羹manlar覺n aleyhindedir.

Bunlar:

1.Her iki taraf 10 y覺l boyunca birbirleriyle sava yapmayacak.

2. Bu y覺l hac olmayacak, ertesi y覺l M羹sl羹manlar hac edebilecek, Mekkeliler hac s覺ras覺nda 3 g羹n ehri boaltacaklard覺r.

3.M羹sl羹manlarla Mekkelilerin istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler.

4.Reid olmadan 襤slamiyeti se癟en Mekkeliler Medine`ye al覺nmayacak, Mekke`ye iade edileceklerdir.

5.Medine`den Mekke`ye geri d繹nmek isteyenlere Medine 襤slam Devleti kar覺mayacak.

6.Hi癟 kimsenin can覺na ve mal覺na zarar verilmeyecek himayeleri alt覺nda bulunan kabilelere askeri yard覺m yap覺lmayacakt覺r.

Sonu癟lar覺:

1.M羹sl羹manlar覺n siyasi bir varl覺k olarak imzalad覺klar覺 ilk antlamad覺r.

2.Kureyliler M羹sl羹manlar覺n bir g羹癟 olarak resmen bu b繹lge ile tan覺d覺lar.

3.襤lk bak覺ta M羹sl羹manlar覺n aleyhinde g繹r羹n羹yorsa da daha sonra lehine d繹nd羹.

4.M羹sl羹manlar g羹ney s覺n覺rlar覺n覺 g羹vence alt覺na ald覺lar.

5.Mekke`nin 繹nde gelen komutan ve siyasi liderleri silam dinine girdiler.

6.Her iki taraf覺n eit haklara sahip olduu bu belgeyle ortaya 癟覺kt覺.

7.Taraflar aras覺ndaki sert d羹manca tav覺rlar yumuam覺, sosyal ve ticari ilikiler artm覺t覺r.

8.Hudeybiye, M羹sl羹manlar覺n askeri baar覺lar覺n覺n en a癟覺k bir yaz覺l覺 belgesi olmutur.

Hayber`in Fethi (629) (Hayber Kalesi)ne zaman nedeni sonucu

Hayber Yahudileri Mekkelilerle i birlii yaparak M羹sl羹manlar i癟in devaml覺 bir tehlike oluturuyorlard覺. Hz. Peygamber bu tehlikeden kurtulmak i癟in hemen harekete ge癟ti ve beraberindeki bin be y羹z M羹sl羹manla Hayber Kalesini Kuatt覺.

Hayberliler Hz. Peygamber`in h覺zl覺 hareketi nedeniyle kuatma i癟in haz覺rl覺k yapamam覺lard覺. Bu y羹zden daha fazla direnmeden teslim oldular. Sonu癟ta Hz. Peygamber tar覺mdan elde ettikleri 羹r羹nlerin , yar覺s覺n覺 vermeleri art覺yla Yahudilere topraklar覺n覺 , geri verdi.(629).

Hz. Peygamber ve M羹sl羹manlar Hudeybiye`den bir y覺l sonra, antlaman覺n tan覺d覺覺 hakka dayanarak K璽be`yi ve Mekke`yi ziyaret , , ettiler.

Mute SAVAI (629)ne zaman nedeni sonucu

Nedenleri:

1. Bizans`a bal覺 Gassani kral覺n覺n 襤slam el癟isinin 繹ld羹rmesi

2. M羹sl羹manlardan oluan bir keif kolunun pusuya d羹羹r羹lmesi.

Sonu癟lar覺:

1.Her iki tarafta savata 羹st羹nl羹k salayamad覺.

nemi: Mute sava覺 Bizans 襤mparatorluu ile M羹sl羹manlar aras覺nda ilk savat覺r.

Mekke`nin Fethi (630)ne zaman nedeni sonucu

Bir s羹re sonra Mekkeliler iki kabile aras覺ndaki m羹cadele taraf tutarak Hudeybiye Antlamas覺na uymad覺lar. Hz. Peygamber bu durumda , bir sefer i癟in haz覺rl覺klara balad覺. Mekke civar覺ndaki dalar覺n arkas覺nda ordug璽h覺n覺 kurduu zaman on bin kiilik bir kuvveti vard覺. Mekkeliler ordug璽h kuruluna kadar M羹sl羹manlar覺n hareketinden haberdar olmam覺lard覺.

Bu arada Mekke`nin en b羹y羹k reisi Ebu S羹fyan M羹sl羹man keif birliklerinin eline esir d羹t羹. Hz. Peygamber M羹sl羹man olan Ebu S羹fyan`覺 ertesi g羹n羹 serbest b覺rakt覺. Bu s覺rada M羹sl羹man ordusu d繹rt y繹nden Mekke`ye girmeye balad覺. Ayr覺ca Ebu S羹fyan, M羹sl羹man ordusunun b羹y羹kl羹羹n羹 anlatarak direnmenin faydas覺z olduunu Mekkeliler`e s繹ylemiti. B繹ylece Mekkeliler savamadan M羹sl羹manlara itaat ettiler.

Hz. Peygamber ehre girdikten sonra K璽be`ye gitti ve orada putlar覺 k覺rd覺rd覺. D羹manlar覺 ve eski Hemerilerine b羹y羹k bir al癟ak g繹n羹ll羹l羹kle konuarak Hepiniz H羹rs羹n羹z dedi. Bu s繹zlerin Mekkeliler 羹zerinde b羹y羹k etkisi oldu. Kendiliklerinden 襤slam dinini kabul ettiler.

Huneyn SAVAI ve Taif SEFER(630)

Nedeni:

Putperestler, M羹sl羹manlara kar覺 Taiflilerle birleerek Huneyn denilen yerde toplanm覺lard覺. zerlerine y羹r羹yen 襤slam ordusuna yenilerek Taif `e s覺覺nd覺lar. Ancak Taif al覺namad覺. Taifliler 631 y覺l覺nda M羹sl羹manl覺覺 kabul ettiler.

Sonucu:

Hicaz bata olmak 羹zere Arabistan`覺n b羹y羹k bir k覺sm覺 襤slam dinine girdi. Hz. Muhammed M羹sl羹man olmayan Araplarla son m羹cadelesini yapm覺t覺r.

Huneyn Zaferi, Mekke`nin fethini tamamlay覺c覺 bir 繹zellik g繹sterir.

Teb羹k SEFER(631)ne zaman nedeni sonucu

Bir Bizans ordusunun M羹sl羹manlar 羹zerine y羹r羹d羹羹 haberi duyulunca Hz. Peygamber b羹y羹k bir ordu ile Suriye 羹zerine sefere 癟覺kt覺. Haberin as覺ls覺z olduu anla覺ld覺. Bunun 羹zerine geri d繹n羹ld羹. B繹lgedeki baz覺 kabileler (Gassanilerin b羹y羹k bir k覺sm覺) M羹sl羹man oldular.

**__! Teb羹k seferi Arabistan d覺覺na yap覺lan ilk seferdir. Teb羹k seferi M羹sl羹manlar覺n Bizans 羹zerine sefer yapacak kadar kuvvetli olduunu g繹stermektedir.

Bu sefer Hz. Peygamber`in son seferidir. Veba salg覺n覺 olduundan Suriye`ye gidilmekten vazge癟ilmitir. Bu durum tarihte ilk karantina sisteminin uygulanmas覺d覺r.

Veda HACCI ve Veda HUTBES

Teb羹k Sefer`inden sonra Medine`ye d繹nen Hz. Muhammed ertesi y覺l kalabal覺k bir M羹sl羹man topluluu ile Mekke`ye hac yapmaya gitti. Bu hacca 襤slam tarihinde Veda Hacc覺 denir. Hz. Muhammed bu hacda hacc覺n nas覺l yap覺laca覺n覺 M羹sl羹manlara bizzat kendisi g繹stermitir.

Hz. Muhammed `in ayn覺 y覺l i癟erisinde vermi olduu hutbe`ye de Veda Hutbesi denir. Bu hutbe`de cahiliye devrinin sona erdiini, k繹lelik ve efendilik m羹essesinin ortadan kalkt覺覺n覺, herkesin eit olduunu belirtmitir. Hz. Muhammed bu Hutbesi`nin sonunda

Kur-an`覺 Kerim`in tamamland覺覺 ve g繹revinin sona erdiini bildirerek M羹sl羹manlara veda etmitir.

Veda Hacc覺`ndan sonra Hz. Muhammed Medine`ye d繹nm羹 rahats覺zl覺klar覺n覺n giderek artmas覺 羹zerine imaml覺k g繹revini Hz. Ebubekir`e b覺rakarak, 8 Haziran 632`de Pazartesi g羹n羹 vefat etmitir.

Mezar覺n覺n ismi Rauza-i Muhtahhara`d覺r. Vefat eden Hz. Muhammed, Medine`ye defnedildi. 襤slam tarihinde Hz. Muhammedin vefat覺yla D繹rt Halife D繹nemi balam覺t覺r.

Yorumlar   

 
liam mert payne
-2 #3 liam mert payne 07-12-2013 15:19
guzel
Al覺nt覺
 
 
veyis gebes
-3 #2 veyis gebes 27-05-2013 17:01
g羹zelllllllllll ll
Al覺nt覺
 
 
mert
-4 #1 mert 24-01-2013 19:33
s羹perr
Al覺nt覺
 

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile