HZ. MUHAMMED`İN SAVAŞLARI

 

Bedir SAVAŞI (624) ne zaman nedeni sonucu

   Nedenleri:

1.      Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmeleri

2.    Müslümanların Mekke`de yağmalanan mallarına karşılık Suriye`den, Mekke `ye gitmekte olan Ebüsüfyan yönetimindeki Ticaret kervanı ele geçirmek istemeleri.

Sonuçları:

1.      Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferi, Şam ticaret yolu kısmen Müslümanların eline geçmiştir.

2.    Medine`deki Yahudilerin bir kısmı Mekkelilerle iş birliği yaptığı için Hz. Muahmmed  tarafından Medine `den çıkarılmıştır.

3.    Müslümaların morali ve gücü arttı.

4.    Müslümanlar bol miktarda ganimet elde ettiler.

*İslam savaşı hukukunun esasını teşkil eder.

     Ganimetlerin beşte biri devlet hazinesi için ayrıldı, kalanı savaşlara taksim edildi. Bu esas, sonraki İslam devletlerinde de uygulanmıştır.

 

Uhud SAVAŞI (625) ne zaman nedeni sonucu

  Nedenleri:

1.Müşriklerin   Bedir   mağlubiyetinin intikamını almak.

2.Müslümanların daha fazla güçlenmelerini önlemek ve Şam ticaret yolunun emniyetini sağlamak istemeleri bu savaşın sebebidir.

3.Medine`den çıkarılan Yahudilerin savaşa teşvik etmesi.

  Sonuçları:

1.      Mekkelilerin savaşı kazandılar.

2.    Hz. Muhammed`e itaatin önemi anlaşıldı.

3.    Hz. Muhammed  yaralandı, Müslümanlar mağlup oldular. 

**__! Uhud savaşı Müslümanların ilk yenilgisidir. Bu savaştan sonra, Medine Sözleşmesini bozdukları için  Beni Nadir  Yahudileri Medine`den uzaklaştırmışlardır. Bunlar  Haybere giderek yerleşmişlerdir.

 

Hendek SAVAŞI (627)ne zaman nedeni sonucu

  Nedenleri:

 Uhud savaşında umduklarını bulamayan Mekkeliler, Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için Medine üzerine doğru hareket ettiler. Şehrin savunmasız yönü Selman-ı Farisi adındaki İranlı bir Müslüman’ın teklifi üzerine hendekle çevrildi

Sonuçları:

1.      Savaş Müslümanlar tarafından kazanılmıştır.

2.    Mekkeliler`in Müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırı olmuştur.

3.    Bu  savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar taarruza geçmişlerdir.

        

 Hudeybiye ANTLAŞMASI (628) ne zaman nedeni sonucu

     Müslümanlar hac yapmak için 1500 kişilik topluluk ile Mekke`ye doğru hareket ettiler. Bunu  savaş olarak  değerlendiren Mekke ise savaşa hazırlıklı idi.  Mekke yakınlarında Hudeybiye denilen yerde iki taraf görüşmeler sonunda  antlaşmaya  vardılar. ( Zira Müslümanların bir barış ortamına ihtiyaçları vardı.) Bunu Hedeybiye Antlaşması denir.(628) rünüşte Antlaşma maddelerinin bazıları Müslümanların aleyhindedir.

  Bunlar:

1. Her iki taraf 10 yıl boyunca birbirleriyle savaş yapmayacak.

2. Bu yıl hac olmayacak, ertesi yıl Müslümanlar hac edebilecek, Mekkeliler hac sırasında 3 gün şehri boşaltacaklardır.

3. Müslümanlarla Mekkelilerin istedikleri  kabileler ile ittifak  yapabilecekler.

4. Reşid olmadan İslamiyeti seçen Mekkeliler Medine`ye alınmayacak, Mekke`ye iade edileceklerdir.

5.Medine`den Mekke`ye geri dönmek isteyenlere Medine İslam Devleti karışmayacak.

6. Hiç kimsenin canına ve malına zarar verilmeyecek himayeleri altında  bulunan kabilelere askeri yardım yapılmayacaktır.

 

Sonuçları:

1. Müslümanların siyasi bir varlık olarak imzaladıkları ilk antlaşmadır.

2. Kureyşliler Müslümanların bir güç olarak resmen bu bölge ile  tanıdılar.

3. İlk bakışta Müslümanların aleyhinde görünüyorsa da daha sonra lehine döndü.

4. Müslümanlar güney sınırlarını güvence altına aldılar.

5. Mekke`nin önde  gelen komutan ve siyasi liderleri silam dinine girdiler.

6. Her iki tarafın eşit  haklara sahip olduğu bu belgeyle ortaya çıktı.

7. Taraflar arasındaki sert düşmanca tavırlar yumuşamış, sosyal ve ticari ilişkiler artmıştır.

8. Hudeybiye, Müslümanların askeri başarılarının en açık  bir yazılı belgesi olmuştur.

 

      Hayber`in Fethi (629) –(Hayber Kalesi) ne zaman nedeni sonucu

   Hayber Yahudileri Mekkelilerle iş birliği yaparak  Müslümanlar için devamlı bir tehlike oluşturuyorlardı. Hz. Peygamber bu tehlikeden kurtulmak için hemen harekete geçti ve beraberindeki bin beş yüz Müslümanla Hayber Kalesini Kuşattı.

Hayberliler Hz. Peygamber`in hızlı hareketi nedeniyle kuşatma için hazırlık yapamamışlardı. Bu  yüzden daha fazla direnmeden teslim oldular. Sonuçta Hz. Peygamber tarımdan elde ettikleri ürünlerin            ,                             yarısını vermeleri şartıyla Yahudilere topraklarını                              ,                                              geri verdi.(629).

                          Hz. Peygamber ve  Müslümanlar Hudeybiye`den bir yıl sonra, antlaşmanın tanıdığı hakka dayanarak Kâbe`yi  ve Mekke`yi ziyaret    ,   ,           ettiler.

 

 

           Mute SAVAŞI (629) ne zaman nedeni sonucu

  Nedenleri:

1.      Bizans`a bağlı Gassani kralının İslam elçisinin öldürmesi

2.    Müslümanlardan oluşan bir keşif kolunun pusuya düşürülmesi.

  Sonuçları:

1.Her iki tarafta savaşta üstünlük sağlayamadı.

Önemi: Mute savaşı Bizans İmparatorluğu ile Müslümanlar arasında ilk savaştır.

    

 

                Mekke`nin Fethi (630) ne zaman nedeni sonucu

   Bir süre sonra Mekkeliler iki kabile arasındaki mücadele taraf tutarak Hudeybiye Antlaşmasına  uymadılar. Hz. Peygamber bu durumda , bir sefer için hazırlıklara  başladı. Mekke civarındaki dağların arkasında ordugâhını kurduğu zaman on bin kişilik bir kuvveti vardı. Mekkeliler ordugâh kuruluna kadar Müslümanların hareketinden haberdar olmamışlardı.

   Bu arada Mekke`nin en büyük reisi Ebu Süfyan  Müslüman keşif birliklerinin eline esir düştü. Hz. Peygamber Müslüman olan Ebu Süfyan`ı ertesi günü serbest bıraktı. Bu sırada Müslüman ordusu dört yönden Mekke`ye  girmeye başladı. Ayrıca Ebu Süfyan, Müslüman ordusunun büyüklüğünü anlatarak direnmenin  faydasız olduğunu  Mekkeliler`e söylemişti. Böylece Mekkeliler savaşmadan Müslümanlara itaat ettiler.

   Hz. Peygamber şehre girdikten sonra Kâbe`ye gitti ve orada putları kırdırdı. Düşmanları ve eski Hemşerilerine büyük bir alçak gönüllülükle konuşarak “ Hepiniz Hürsünüz “ dedi. Bu sözlerin Mekkeliler üzerinde büyük etkisi oldu. Kendiliklerinden İslam dinini kabul ettiler.

 

   Huneyn  SAVAŞI ve Taif SEFERİ (630)

    Nedeni:

  Putperestler, Müslümanlara karşı Taiflilerle birleşerek  Huneyn denilen  yerde toplanmışlardı. Üzerlerine yürüyen İslam ordusuna yenilerek Taif `e sığındılar. Ancak Taif alınamadı. Taifliler 631 yılında Müslümanlığı kabul ettiler.

   Sonucu:

  Hicaz başta olmak üzere Arabistan`ın büyük bir kısmı İslam dinine girdi. Hz. Muhammed  Müslüman olmayan Araplarla son mücadelesini yapmıştır.

  Huneyn Zaferi, Mekke`nin fethini tamamlayıcı bir özellik gösterir.

   

 

                   Tebük  SEFERİ (631) ne zaman nedeni sonucu

   Bir Bizans ordusunun Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberi duyulunca Hz. Peygamber büyük bir ordu ile Suriye üzerine sefere çıktı. Haberin asılsız olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine geri dönüldü. Bölgedeki bazı kabileler (Gassanilerin büyük bir kısmı) Müslüman oldular.

 **__! Tebük seferi Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Tebük seferi Müslümanların Bizans üzerine sefer yapacak kadar  kuvvetli olduğunu göstermektedir.

   Bu sefer Hz. Peygamber`in son seferidir. Veba salgını olduğundan Suriye`ye gidilmekten vazgeçilmiştir. Bu durum tarihte ilk karantina sisteminin uygulanmasıdır.

Veda  HACCI  ve Veda  HUTBESİ

    Tebük Sefer`inden sonra Medine`ye dönen Hz. Muhammed ertesi yıl kalabalık bir Müslüman topluluğu ile Mekke`ye hac yapmaya gitti. Bu hacca İslam tarihinde “ Veda Haccı “ denir. Hz. Muhammed bu hacda haccın nasıl yapılacağını Müslümanlara bizzat kendisi göstermiştir.

    Hz. Muhammed `in aynı yıl içerisinde vermiş olduğu hutbe`ye de “ Veda Hutbesi “ denir. Bu hutbe`de cahiliye devrinin sona erdiğini, kölelik ve efendilik müessesinin ortadan kalktığını, herkesin eşit olduğunu belirtmiştir. Hz. Muhammed bu Hutbesi`nin sonunda

 Kur-an`ı  Kerim`in tamamlandığı ve görevinin sona erdiğini bildirerek Müslümanlara veda etmiştir.

     Veda Haccı`ndan sonra Hz. Muhammed Medine`ye dönmüş rahatsızlıklarının giderek artması üzerine imamlık görevini Hz. Ebubekir`e bırakarak, 8  Haziran 632`de Pazartesi günü vefat etmiştir.

     Mezarının ismi Rauza-i Muhtahhara`dır. Vefat eden Hz. Muhammed, Medine`ye defnedildi. İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatıyla “ Dört Halife Dönemi “  başlamıştır.