SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM KONULU BOŞLUK DOLDURMA

Bireyin sosyal ve fiziki çevresi ile etkileşimini,geçmiş,bugün ve gelecek bağlantısı kurarak incelemesini sağlayan ve ona vatandaşlık sorumluluğu kazandıran bilime…………………………………………………………….. denir.

Başlıca Sosyal Bilimler Dalları Şunlardır

……………………………………;insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını,kültür ve uygarlıklarını yer ve zaman göstererek,neden-sonuç ilişkisi içinde,belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.Kısacası ……………………….. biliminin konusu insandır.Bu nedenle geçmişte yaşamış insanların birbirleriyle ilişkilerini inceler.

…………………………………………;toplum bilimidir.(Kişiler arasındaki ilişkileri araştırarak insanların toplu durumda davranışlarını tanımlayan ve açıklayan bilim dalıdır.

……………………………………………..;insan ırklarını inceleyen ve sınıflandıran bilim dalıdır.

……………………………………………….;toplumların kültürünü inceleyen bilim dalıdır.

 

…………………………………………………;kazı bilimidir.(Eski kültürlerin toprak veya su altında kalmış kalıntılarını çıkaran ve bunları  inceleyen bilim dalı.)

 

……………………………………………..;düşünce bilimidir.

 

……………………………………………….;ruh bilimidir.

 

……………………………………..;insanın yaşadığı ortamı,çevreyi ve doğal özellikleri insan yaşamı açısından inceleyen bilim dalıdır.

 

………………………………;bir dili ve o dili kullanan kültürü inceleyen bilim dalıdır.

 

………………………………;toplum kurallarını düzenleyen ve devletin yaptırım gücü ile uyulması zorunlu kılınan yasaların bütününü ele alan bilim dalıdır.

 

…………………………………….;arma bilimidir.

………………………………………..;para bilimidir.

…………………………………….;eski dilleri inceleyen bilim dalıdır.

……………………………………….;anıt bilimidir.

…………………………………………;takvim bilimidir.

…………………………………………;siyaset bilimidir.

 

…………………………………………………;tarih,coğrafya,etnografya,sosyoloji,antropoloji gibi sosyal bilimlerden elde edilen bilgiler bütünüdür.

 

…………………………………………….öğrenmek öğrenciye;

  -Yaşadığı topluma uyum sağlama (toplumsal değerlere saygılı olma),

  -Sosyal yaşamda etkin olma,

  -Yaşadığı topluma ve çevreye duyarlı olma,

  -Hak ve sorumluluklarını bilme (sorumlu ve duyarlı vatandaş olma),

  -Bilgi ve birikimini yaşama geçirme,

  -Demokratik değerlere saygılı olma (insan haklarına saygılı olma),

  -Çok boyutlu düşünme (eleştirel bakış açısı),

  -Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olma (kültürüne sahip çıkma),

  -Dünyada ve çevresinde yaşanan olaylara duyarlı olma özelliklerini kazandırır.

 

ATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Musta­fa Kemal Atatürk’ün bilime ve bilimsel araştırma­lara büyük önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Atatürk’ün en büyük amaçlarından biri de Türki­ye’yi çağdaş bir ülke hâline getirmek ve Avrupalı devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en büyük yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir.

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar incelendiğin­de, bu inkılapların aklın ve bilimin önderliğinde yapıldığı, modern yenilik ve gelişime açık bir özel­liğe sahip olduğu görülmektedir.

Bir ülkenin hızla gelişebilmesi için önce­likle halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerek­lidir. Şüphesiz Atatürk de bu durumun farkına var­mış ve eğitim alanındaki inkılâplara önem vermiş­tir.

 

Bu nedenle …………………………………….,Cumhuriyetin ilanından sonra bir çok alanda olduğu gibi ………………………… ……………………………..alanında da bazı çalışmalar yapılmasını sağlamıştır.Bu çalışmalardan başlıcaları;

    -Anadolu’da yeni …………………………………. kazılar yaptırmak,

    -………………………………………………….. alanında yurt dışından yabancı bilim adamlarını ülkeye getirmek,

    -…………………….. dışına ………………………………………. göndermek (Atatürk, bütçeden ödenek ayırarak Sosyal Bilimler ve arkeoloji gibi

     alanlarda eğitim görmek üzere Avrupa’ya öğrenci göndermiştir.),

   -Üniversitelerde sosyal bilimler ile ilgili bölümler açmak (…………………………………………………………………………………………………) (1935),

   -…………………………………………………………..ile ilgili kaynak araştırmalarına ağırlık vermek,

    -……………………… …………………. Kurumu’nu kurmak (Türk dilindeki bozulmanın önüne geçmek) (1932),

    -…………………….. ………………………….. Kurumu’nu kurmak (1931),

    -……………………. Harflerinin kabul etmek,millet ……………………… açmak ve ………………………………………. kurmaktır.

 

NOT:Halkevleri;Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan in­kılapların halka mal edilmesi ve halkın eğitilmesi için kurulmuştur.Halkevleri kısa zamanda Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. 1931 ile 1952 yılları arasında 478 halkevi, 4322 halk odası açıldı.

 Halkevleri Atatürk inkılaplarının be­nimsenmesinde özellikle;

  • Dilin Türkçeleşmesi,geniş kitlelere okuma-yazma öğretilmesi,
  • Tarih bilincinin yerleştirilmesi,
  • Geniş halk topluluklarına okuma ve yaz­ma öğretilmesi,
  • Millî ve manevi değerlerin topluma kazan­dırılması konularında etkili oldu.

 

………………………………………………………………de bilimsel araştırmada izlenecek aşamalar şunlardır;

    -………………………………….. belirleme(araştırma konusunu),

    -Problemin geçici çözümünü ……………………………….. olarak belirleme (varsayımda bulunma,araştırmaya kılavuzluk edecek

      bilimsel tahmindir), 

     -…………………………………toplama (konu ile ilgili kaynak toplama),

     -Kaynakları konularına göre sınıflandırıp hipotezi test etme,

     -………………………………………….yapma ve …………………………….. raporu hazırlamadır.

 

Bilimsel araştırma yapılırken aşağıda veri­len basamakların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

1. Basamak
İlgi duyulan, merak edilen bir olay ya da sorun seçilerek araştırılacak konu belirlenir.
2. Basamak
Araştırmanın çözümüne yönelik varsayımlarda (hipotez) bulunulur.
3. Basamak
Konuyla ilgili kitap, dergi, gazete ve makaleler­den bilgi toplanır.
4. Basamak
Konu ile kaynaklardan elde edilen notlar konula­rına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotez) test edilir.
5. Basamak
Notlar kontrol edildikten sonra metin oluşturulur.; Metin oluşturulurken bilgi alınan kaynaklar dipnot ile gösterilir.

 

                                                                            KAVRAMLAR

 

……………………………..;nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan sözcük ya da sözcük grubudur.Başka bir deyişle olayların ve nesnelerin ortak özelliklerini kapsayan genel ada  ………………………. denir.Yani, bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.Örneğin;küresel ısınma,yeni çağ,tarih, Sosyal Bilimler,nüfus, enerji, değer, kültür, renk,değişim, demokrasi, aile,güç, çevre, bağımsızlık gibi.

 

Karşılaştığınız bir terim ya da sözcüğün kavram olup olmadığını anlamak için size beş maddelik“kavram tanımlama testi” öneriyorum.Eğer bir sözcük;

•     genel ve soyutsa,

•     bir ya da iki sözcükle ifade ediliyorsa

•     evrenselse

•     bir zamana bağlı değilse                           •     ortak özelliklere sahip farklı özelikleri temsil ediyorsa ………………………….dır.

 

………………………;doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere denir.(Kolayca anlaşılabilir,kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.)

 

………………………………….;kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir. (Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.)

 

………………………………..;bir olayı belli bir görüşe göre açıklayan ifadedir.

 

………………………..;gerçekleşmiş olan,görüş;bir düşünce veya olay üzerine varılan yargıdır.

 

Örneğin;’Osmanlı ordusu I.Dünya Savaşı’nda başarısız olmuştur.’……………………………….,’Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin yanında yer almadığı için savaşı kaybetmiştir.’……………………………………….Örneğin;’En başarılı komutan Kazım Karabekir’dir.’…………………………………..,’Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir.’………………,‘İnsanlar en çok macera filmlerini severler.’…………………,’Televizyon bir kitle iletişim aracıdır.’…………………….,’İlk televizyon sistemini İskoç Logie Baird 1926’da icat etmiştir.’……………….,’Çocukların sosyalleşmesini sağlayan tek araç TV’dir.’………………….

 

NOT:Olgu ve görüş cümlelerini birbirinden ayıran özellik olguların ……………………………………………. ispat edilebilmesidir.

 

  OLGU GÖRÜŞ
1 Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin   en   büyük bölgesi  Doğu  Anadolu Bölgesi’dir. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en güzel böl­gesidir.
2 Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder. Dünyanın en iyi futbol’ takımı İtalya’dadır.
3 Türkiye’nin güney kıyıla­rında deniz suyu sıcaklı­ğı   kuzeye  göre  daha fazladır. Türkiye’de tatil yapılabi­lecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
4 Uludağ’ın yükseltisi 2543 metredir. Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Ulu­dağ’dır.
5 2006  Eurovision  şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya’dır. 2006 Eurovision şarkı yarışması Türkiye’nin katıldığı en güzel orga­nizasyondur.

 

Bir olay veya bir olguya birden fazla görüş ile yaklaşmak ……………… …………………………………… düşünüldüğünü kanıtlar……………………………………………………………………….bir olay veya olgu hakkında birden fazla görüşün olmasıdır.

 

Örneğin;küresel ısınma sorunu karşısında bireyin aklına gelen ‘Küresel ısınmaya  yol açan nedenler nelerdir?’,’Küresel ısınma canlı türlerini nasıl etkiler?’,’Küresel ısınmayı engellemek için ne tür önlemler alınabilir?’ gibi sorular o bireyin çok boyutlu düşündüğünün göstergesidir.

 

……………………………………….:Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler­dir.Örnek:

Olgu Dünya’nın kutuplardan basık Ekva­tor’dan şişkince olan şekline geoid denir.
Kavram Dünya
Genelleme Dünya’nın geoid şeklinde olması­nın sonucunda güneş ışınları her noktaya farklı açılarla düşer.

 

 

Gözlemlerimiz ve deneyimlerimiz sonucu öğrendiklerimize ……………………………………… denir.Farklı bir yer,farklı bir kültür,farklı insanlar ve yaşamlar görmek ……………………………………….. artırır.

 

…………………………………….;varsayımdır.(Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce.)

 

………………………………………;kendisini karşısındakinin yerine koyma,kendisini yerine koyduğu kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlama ve hissetme,olaylara karşısındaki insanın bakış açısıyla bakabilmedir.

 

Küçük olgu ve olaylardan asıl konuya ulaşmaya …………………………… denir.Yani,parçadan bütüne varmaktır. Örneğin;ülkemizde köyler ilçeleri, ilçeler illeri, iller böl­geleri, bölgeler de Türkiye’yi meydana getirir. İşte parçadan, bütün oluştuğu açıkça anlaşıl­maktadır.

 

Bütünden parçalara varılmasına ya da bir bütünü parçalara ayırarak incelemeye ise ………………………………. denir.Yani, Bir bütünü parçalara ayırarak incelediğinizde, tüm­dengelim yöntemini kullanmış oluruz. Örneğin;bir cümleyi kelime,hece ve harflere ayırarak inceleme tümdengelim yöntemidir.

 

TOPLUMSAL BİR SORUNA ÇÖZÜM ARARKEN

İnsanlar toplum içerisinde yaşarken birçok sorunla karşılaşır. Bu sorunların çözümü …………………, ……………………………………. ve ………………………………………. temelinde olması gerekir. Bu da ancak yasalara uyulmasıyla gerçekleşir.

 

 Tüketici Haklarını Koruma Yasası’na göre; tüketici …………… ay içerisin­de itiraz edebilir. Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir. Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır. Bu heyetlere bir dilekçe ile alınan malın faturası ya da fişi ile başvurulur. Tüketici burada verilen karardan da memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.

 

Tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerler;

  • …………………………….,
  • Tüketici Hakları ………………………….,
  • Tüketici Haklan ……………………………..,
  • Tüketici Hakları  ……………………………,
  • Tüketici Sorunları İl / İlçe ……………………. ……………………….,
  • ………………………… Kuruludur.

 

Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir.

Hizmet aksamalarında başvurulabile­cek yerler;………………………………,………………………………….,…………………………….,……………….

 

                                                                               TEMEL HAKLARIMIZ

    Kişi Hakları:

  -……………………….. Hakkı(Any. 17.mad.;Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.) En temel hak

yaşama hakkıdır.   

 

  -………………………………………………………………… Hakkı(Any. 17.mad.;Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında,kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz;rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz;kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan cezaya ve muameleye tabi tutulamaz.)

 

  -…………………………………………………………. Gizliliği ve Korunması Hakkı(Any. 20. mad.;Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.)

 

  -…………………………. Dokunulmazlığı Hakkı(Any. 21. mad.;Hakim kararı veya yetkili merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez,arama yapılamaz ve buradaki eşyalara el konulamaz.)

 

  -……………………………………. Hakkı(Any. 35.mad.;Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir.)

 

    Ekonomik Haklar:

  -………………………Hakkı(Any. 49. mad;Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.)

 

  -……………………………………. Hakları(Any. 172. mad.;Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı önlemler alır,tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.)

 

      Sosyal Haklar:

   -……………………….. Korunması Hakkı(Any. 35. mad.;Aile Türk toplumunun temelidir.Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alır.)

 

   -………………… ve ……………………. Hakkı(Any. 42. mad.;Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.)

 

   -…………………………………………………… Hakkı(Any. 60. mad.;Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.Devlet bu güvenliği sağlayacak önlemleri alır ve teşkilatı kurar.)  

 

  -……………………………….. Hakkı(Any. 56. mad.;Devlet,herkesin hayatını,beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak için gerekli ortamı hazırlar.)(bulaşıcı hastalıkları önleme,aşı kampanyaları düzenlemek,içme suyunu halka ucuz ve temiz şekilde ulaştırmak,yaşanılabilir bir çevre oluşturmak)

 

   -………………………….. Hakkı(Any. 57.mad.;Devlet,şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde,konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır.)

 

   -……………………………… Hakkı(Any. 56. mad.;Herkes,sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek,çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.)

 

      Siyasi Haklar

  -……………………….,……………………….. ve ……………………………. Faaliyette Bulunma Hakkı (Halkın yönetime katılımını sağlar)(Any. 67. mad.;Vatandalar,kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme,seçilme ve siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.)

 

  -……………………………… ve …………………………… ………………………………… Hakkı(Any. 74. mad.;Vatandaşlar,kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.)   

 

  -……………………. Hizmetine Girme Hakkı(Any. 70. mad.;Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez.)

 

  -…………………………………………………………… Hakkı(Any. 66.mad.;Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür.)

 

 

                                                                   TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ

  -………………………..,……………………. ve…………………. Özgürlüğü(Any 25. mad.;Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse,düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz;düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.)   

 

  -……………….. ve ……………………. Özgürlüğü(Any. 24. mad.;Herkes vicdan,dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.Kimse ibadete,dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz;dini inanç ve kanaatlerinden ötürü kınanamaz ve suçlanamaz.)

 

  -…………………….ve…………………….. Özgürlüğü (Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme,açıklama,yayma ve her türlü araştırma hakkına sahiptir.)  

 

  -…………………………ve…………………………… Özgürlüğü (Any. 23. mad.;Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamaz.)

 

  -………………………. Özgürlüğü (Any. 28. mad.;Basın hürdür,sansür edilemez.Devlet basın ve haber alma özgürlüklerini sağlayacak önlemleri alır.)

 

   -…………………………….. Hak ve Özgürlüğü(Any.34. mad.;Herkes önceden izin almadan,silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.Any. 33. mad.;Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.)

 

   -………………………… Özgürlüğü(Any. 12. mad.;Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir.Haberleşmenin gizliliği esastır.)

 

  Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri:

  -………………………….. ve ………………………….. Hakkı       

  -……………………………….. vermek(Vergi;kamu hizmetlerini karşılamak için devletin vatandaşlarından gelirine göre aldığı paradır)

  -…………………………….. yapmak  

  -……………………………. uymak

 

 Sosyal bilimler-tarih-coğrafya-sosyoloji-antropolji-etnografya-arkeoloji-felsefe-psikoloji-filoloji-hukuk-heraldik-nümizmatik-paleografya-epigrafi-kronoloji-diplomasi-sosyal bilgiler-sosyal bilgiler-Atatürk-sosyal bilimler-arkeolojik-sosyal bilimler-yurt dışına- Ankara Dil ,Tarih ve Coğrafya Fakültesi –sosyal bilimler-Türk Dil Kurumu-Türk Tarih Kurumu- -Latin Harfleri-Millet Mektepleri-Halk Evleri-Sosyal Bilgiler-problemi–hipotez- veri (bilgi)-değerlendirme-sonuç-kavram-olgu-görüş-yorum-olgu-doğruluğunun-çok boyutlu-çok boyutluluk-birkim-birikimi-hipotez-empati-tümvarım-tümdengelim-hak-özgürlük-sorumluluk-bir-belediyeler-derneği-merkezi-mahkemesi-hakem heyeti-reklam-muhtarlık-belediye-kaymakamlık-valilik-yaşama-kişi dokunulmazlığı-özel yaşamın gizliliği-konut-mülkiyet-çalışma-tüketici-ailenin-eğitim ve öğrenim-sosyal güvenlik-sağlık-konut-çevre-seçme,seçilme ve siyasi-dilekçe ve bilgi edinme-kamu-Türk vatandaşlığı-düşünce,kanaat ve ifade-din ve vicdan-bilim ve sanat-seyahat ve yerleşme-basın-toplantı-haberleşme-seçme ve seçilme-vergi-askerlik kanunlara