Bir Garip MatematikC?

M. 3000 ile M.S 2000 y覺llar覺n覺 kapsayan tarih eridi

M. 3000 ile M.S 2000 y覺llar覺n覺 kapsayan tariheridi 繹devi i癟in i癟in tarih ve bilgiler

Tarihteki t羹m olaylar覺 toplayarak bir tarih eridi oluturduk milattan 繹nce 3000 ve milattan sonra 2000 y覺l覺na g羹n羹m羹ze kadar olan t羹m olaylar bu tarih eridinde mevcuttur.

襤.. 8500-7000, Ortadouda 癟ift癟ilie ge癟i
襤.. 3500-3000, Dicle-F覺rat ve Nil vadilerinde uygarl覺a ge癟i
襤.. 4000-3000, Uygarl覺覺n S羹merde douu
襤.. 3000, saban覺n icad覺yla insanlar覺n tar覺mda hayvan g羹c羹nden yararlanman覺n yolunu bulmalar覺
襤.. 3000 dolaylar覺, yaz覺l覺 kay覺tlar覺n balay覺覺
襤.. 2000淄en az 繹nce, Mezopotamya 癟evresindeki b繹lgelerde tara uygarl覺klar覺n覺 kurmaya balayan toprak aristokrasilerinin domas覺n覺 kolaylat覺ran koullar覺n olumas覺
襤.. 1700 dolaylar覺, Hammurabi taraf覺ndan insanl覺覺n ilk yasa derlemelerinin 癟覺kar覺l覺覺
襤.. 1700, Avrasya bozk覺r覺 k繹kenli barbar halklar ak覺nlar覺n覺n Avrupan覺n Atlantik k覺y覺lar覺na ulamas覺
襤.. 1300, dolaylar覺, alfabetik yaz覺n覺n Suriyede ve Filistinde yayg覺nlamas覺
襤.. 1000, y覺llar覺nda, Ortadou uygarl覺覺n覺n iki u癟 b繹lgesinde (Filistin ve 襤randa) verimli d羹羹nce ak覺mlar覺n覺n douu
襤.. 700淄en az 繹nce Orta Asyadan ve G羹ney Rusyadan g繹癟 etmi 襤skitlerin Ukraynada bir kabileler imparatorluu kurup, Yunan d羹nyas覺yla ticarete girimeleri
襤.. 6. y羹zy覺l, Lidya Krall覺覺nda sikke paran覺n dola覺ma konmas覺
襤.. 6. y羹zy覺l, 襤yonyal覺 filozoflar覺n d羹nyay覺 ve insan覺 ak覺lla kavrama 癟abas覺
襤.. 500 dolaylar覺, in uygarl覺k bi癟iminin temel 繹elerinin ortaya 癟覺k覺覺
襤.. 500 dolaylar覺, Kastlar覺n ve Hind dininin kendine 繹zg羹 vurgular覺n覺n bi癟imlenii
襤.. 330, Pers 襤mparatorluunun Makedonyal覺lar覺n sald覺r覺s覺yla y覺k覺lmas覺


襤.. 320, 襤skenderin 襤nd羹s Vadisine girmesi
襤.. 146, Roman覺n Makedonyay覺 ve Yunanistan覺 fethetmesi
襤.. 30, Roman覺n M覺s覺r覺 fethetmesi

70-100, D繹rt 襤ncilin yaz覺ld覺覺 y覺llar
193, Roma Bar覺覺n覺n iddete bavurulmas覺yla bozulmas覺
372, Hunlar覺n G羹ney Rusyaya girip Ostrogotlar覺 s羹r羹leri
378-511, Roma 襤mparatorluunun b羹y羹k barbar ak覺nlar覺yla 癟繹kmesi
410, Hun korkusuyla Roma s覺n覺rlar覺n覺 zorlayan Vizigotlar覺n Roma kentini yamalamalar覺 ve 襤spanyay覺 ge癟ip krall覺klar覺n覺 kurmalar覺
451, Kalkedon (Kad覺k繹y) Kurultay覺n覺n Papan覺n 癟ar覺s覺yla toplan覺p, kutsal 羹癟leme 繹retisinin Papa B羹y羹k Leonun saptad覺覺 bi癟imiyle benimseyip, monofizist bi癟imini reddedii
453, Attilan覺n 繹l羹羹 ve Hun Konfederasyonunun da覺lmas覺
552, Japonyaya ulaan Budist misyonerler topluluunun 繹nemli baar覺lar elde etmesi
565猓en sonra (Dou) Roma 襤mparatorlar覺n覺n Bizans 襤mparatoru denmeye balan覺覺
568淄en sonra, Cermen kabilesi Lombartlar覺n Bizansl覺lar覺 襤talyan覺n i癟 b繹lgelerinden 癟覺kan buralar覺n denetimini ellerine ge癟irmeleri
572, T羹rk 襤mparatorluunun haneden kavgalar覺yla ikisi de i癟 kavgalarla y覺pranan dou ve bat覺 ordular覺na b繹l羹nmesi
600 dolaylar覺, Hint Okyanusunda Hindu gemicilerin yerini M羹sl羹manlar覺n almas覺

610, Hz.Muhammede ilk vahyin gelii
622, Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye g繹癟羹
632-1000 aras覺nda 襤slam覺n H覺zla y羹kselii ve Ortadouda Kuzey Afrikada 襤spanyada yay覺l覺覺
632, Hz. Muhammedin 繹l羹m羹
636, Arap ordusunun Bizans覺 Suriyeden ve Filistinden 癟覺karmas覺
641, Arap ak覺nc覺 birliklerinin Mezopotamyay覺 ele ge癟irileri
642, Arap ak覺nc覺 birliklerinin M覺s覺r覺 ele ge癟irileri
651, 襤ran ve Mezopotamyada Sasani iktidar覺n覺n sona ermesi
651, Arap ak覺nc覺 birliklerinin 襤ran覺 ele ge癟irmeleri
711, Vizigot krall覺覺n覺n sona ermesi
711-715, Kuzey Afrikan覺n ve 襤spanyan覺n M羹sl羹manlar覺n denetimine ge癟mesi
715, 襤slamlar覺n Kuzeybat覺 Hindistandaki Sind B繹lgesinde, daha sonra da Hint Okyanusunda 羹st羹nl羹羹 ele ge癟irmeleri
717-718, M羹sl羹manlar覺n Konstantinopolisi kuatmalar覺
750, Emevilerin halifelik d繹neminin sona ermesi
751, Talas Meydan Sava覺nda ine bal覺 birka癟 vahan覺n M羹sl羹manlara kapt覺r覺l覺覺
756, Bask覺 ayg覺t覺n覺n inde bulunuu.
800, arlmana Papa taraf覺ndan Romal覺lar覺n imparatoru olarak ta癟 giydirilii
800淄en birka癟 y覺l sonra, Bizans 襤mparatorunun arlman覺n imparatorluunu tan覺mas覺yla Bat覺 Roma 襤mparatorluunun yeniden kuruluunun yasallamas覺
831-1000 aras覺, Danimarkan覺n 襤sve癟in ve Norve癟in Hristiyanl覺a ge癟meleri
840, Uygurlar覺n y覺k覺l覺覺
845, Budizmin inde resmen yasa d覺覺 say覺lmas覺; bunun 羹zerine Korede devlet dini yap覺l覺p iyice benimsenmesi
900 dolaylar覺nda, T羹rk askerlerinin kabilelerinin, 襤slam devletlerinin siyasal yaam覺na egemen olmaya balamalar覺
900-14. y羹zy覺l ortalar覺, Avrupada topraklar覺n tar覺ma a癟覺l覺覺
989, Rusyan覺n Hristiyanl覺a ge癟i

1000 dolaylar覺, kolonileme ve ticari yay覺lma s羹recinin balay覺覺
1000 dolaylar覺, Gazneli Mahmutun ak覺nlar覺yla 襤slam覺n Hindistan覺n 襤癟 b繹lgelerini ele ge癟irmeye balamas覺
1000, Macaristan覺n Hristiyanl覺a ge癟mesi
1000 Hristiyanl覺覺n Uzakbat覺 羹lkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri aras覺nda yay覺lmas覺
1000-1300 aras覺, Avrupada kasabalar覺n h覺zla gelimeleri
1000-1453 aras覺, 襤slaml覺覺n Hindistanda, Dou Avrupada, Orta Asyada yay覺l覺覺
1000-1500, 襤slam mimarl覺覺n覺n g繹rkem ve incelik d繹nemi
1054, Katolik-Ortodoks b繹l羹nmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yarat覺l覺覺
1071, Malazgirt Sava覺 ile T羹rklerin Hristiyanl覺k (Bizans) d羹nyas覺na kar覺 baar覺l覺 olup, Anadolunun i癟 b繹lgelerinin denetiminin Sel癟uk T羹rklerine ge癟ii
1096-1099, Birinci Ha癟l覺 Seferi
1171, Galler 羹lkesinin ve 襤rlandan覺n Anglo-Norman 繹valyelerince fethinin tamamlan覺覺
1204, D繹rd羹nc羹 Ha癟l覺 Seferinde Konstantinopolisin ele ge癟irilip yamalanmas覺 ve k覺sa yaaml覺 Dou Latin 襤mparatorluunun kurulmas覺
1206-1227, Cengiz Han覺n y繹netim d繹nemi
1254; Avrupada imparatorluun 癟繹kmesiyle, Papal覺覺n, Latin Hristiyanl覺k d羹nyas覺n覺n evrensel h羹k羹meti olduunu ileri s羹ren tek kurum olarak kal覺覺

1300淄en sonra, Japonlar覺n geni 癟apl覺 denizcilik eylemlerine girimeleri
1300淄en sonra, Cermen ve Frank 繹valyelerinin, Balt覺k ve Dou imparatorluklar覺n覺 kurup, ticaret etkinliklerine girimeleri
1300, R繹nesans覺n 襤talyada bi癟imlenmeye balan覺覺
1337-1453, Y羹zy覺l Savalar覺, 襤ngiltere ile Fransa aras覺nda, kiral覺k askerlerle y羹r羹t羹len her yeri yak覺p y覺k覺p yamalay覺c覺 savalar
1347-1351, Avrupada Veba salg覺n覺
1354, T羹rklerin anakkale Boaz覺n覺 ge癟ip Gelibolu Yar覺madas覺n覺 ele ge癟irerek, Avrupaya ad覺m atmalar覺
1389, Kosova Sava覺nda S覺rplar覺 yenen T羹rklerin Balkanlarda askeri 羹st羹nl羹羹 ele ge癟irmeleri

15. y羹zy覺l 襤nkalar覺n And Dalar覺ndaki merkezlerinde yay覺lan imparatorluklar覺n覺n Peruda merkezi bir rejim kurmas覺
1417, Papal覺k monarisinin Konstanz kurultay覺nda onaylanmas覺yla Protestan-Katolik ikililiinin azalt覺lmas覺
1430, inlilerin denizlerden 癟ekilmesiyle Japonlar覺n G羹neybat覺 Pasifikte deniz 羹st羹nl羹羹n羹 ele ge癟irmeleri
1453, Konstantinopolisin T羹rklerin eline ge癟mesi, bunun 羹zerine, Ruslar覺n Ortodoks kiliselerinin H覺ristiyanl覺覺n son kalesi olduuna inanmalar覺
1480 Moskova, D羹k羹 III. 襤van覺n Alt覺nordu egemenliini tan覺may覺p, ar san覺n覺 alarak ba覺ms覺zl覺覺n覺 ilan edii
1492, Kolombun okyanusu amas覺
1492, M羹sl羹man Fasl覺lar覺n Avrupadaki son kalesi Grenadan覺n al覺n覺覺, bu olayla H覺ristiyan ha癟l覺 ruhunun k繹r羹klenmesi

1500, 襤talyan R繹nesans覺n覺n doruuna ulamas覺
1500淄en sonra, Avrupan覺n deniz 羹st羹nl羹羹 kurmas覺
1500-1650, Avrupada fiyatlar覺n h覺zla y羹kseldii Fiyat Devrimi
1500-1700 aras覺 milyonlarca kilometrelik 羹lkenin milyonlarca insan覺n 襤slam y繹netimine sokulmas覺yla 襤slam tarihinin en parlak d繹nemi
1508 ah 襤smailin Badat覺 fethetmesi
1509 Portekizlilerin 襤slam filosunu Umman Denizindeki Diu liman覺 a癟覺klar覺nda yenilgiye uratmalar覺 ve Hint Okyanusunda 羹st羹nl羹k kurmaya balamalar覺
1511, Akdenizde, T羹rk 襤spanyol ve Portekiz g羹癟leri aras覺nda uzun deniz savalar覺n覺n balay覺覺
1512-1520, Yavuz Sultan selim y繹netimi d繹nemi
1513, 襤lk Portekiz tacirin G羹ney in k覺y覺lar覺na gelmesi
1514, ah 襤smail yanl覺lar覺n覺n Anadoluda b羹y羹k bir ayaklanmay覺 k覺k覺rtmalar覺
1514, ald覺ran sava覺nda ah 襤smailin yenilgiye urat覺lmas覺
1515, Portekizlilerin H羹rm羹z Adas覺nda 羹s kurmalar覺
1517, Lutherin Wittenbergdeki Kilisenin kap覺s覺na 95 maddelik tezini asmas覺yla Protestanl覺k hareketinin balamas覺
1520-1566, Kanuni Sultan S羹leyman y繹netimi d繹nemi
1521, Cortezin yeni D羹nyan覺n hazinelerinin kap覺s覺n覺 (襤spanyollara) a癟mas覺
1526, Moha癟 Sava覺nda T羹rklerden ka癟an Macar kral覺n覺n 繹lmesiyle, V. Karl覺n Bohemya ve Macaristan ta癟lar覺n覺 ele ge癟irmesi
1526, Timur soyundan gelen Bab羹r羹n Hindistan覺 ele ge癟irmesiyle, Bab羹r 襤mparatorluunun kurulmas覺
1534, 襤ngilterenin Papal覺k ile ilikilerini koparmas覺, 襤ngiltere kilisesinin yava yava Protestanl覺覺 benimsemesi
1534-1603, 襤ngilterede Tudor hanedan覺 y繹netimi ve b繹l羹k p繹r癟羹k reformlar d繹nemi
1536, Fransa kral覺n覺n, Habsburg g羹c羹ne kar覺, Osmanl覺 imparatoruyla imzalad覺覺 ittifak anlamas覺
1552, Korkun癟 襤van覺n Alt覺nordu Hanl覺覺 bakenti Kazan覺 ele ge癟irii, bunu izleyen d繹rt y覺l i癟inde Aa覺 Volga b繹lgesinin fethini tamamlamas覺
1560, 襤spanyollar覺n, 襤talyay覺 istila edip, papal覺k topraklar覺n覺 ele ge癟irip, Reform kar覺t覺 harekete izin vermemeleri; bunun 羹zerine, Papalar覺n Hasburglular ile ibirliine giriimleri
1568-1609, Feleneklerin 襤spayol y繹netimine kar覺 ayaklanmalar覺
1580-1640, 襤spanyollar覺 Portekizi ve imparatorluunu kendi imparatorlular覺na katmalar覺
1587-1629, Safevi devleti y繹neticisi B羹y羹k ah Abbas y繹netimi d繹nemi
1590, dolaylar覺 mikroskopun icad.
1598, 襤spanyol 羹st羹nl羹羹 d繹neminin balay覺覺

1600, denizlerde yeni bir g羹癟 dengesiyle, Hint Okyanusunda 襤spanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, 襤ngiliz, Frans覺z gemilerinin al覺覺
1600, Felemenk Dou Hindistan Kumpanyas覺n覺n kurulmas覺
1600淄en sonra, 襤ngilizlerin Hint Okyanusunda ticaret etkinliklerine balamalar覺
1601, 襤ngiliz Dou Hindistan kumpanyas覺n覺n kurulmas覺
1608, bir Polonya ordusunun Moskovay覺 ele ge癟irip bir kukla y繹netim kurmas覺
1608 dolaylar覺, teleskopun icad覺
1618-1648, Otuz Y覺l Savalar覺
1620, 襤ngilizlerin Massachussets kolonisini kurmalar覺
1626, Felemenklerin New Yorkta koloni kurmalar覺
1636, Japon h羹k羹metinin, kendi i癟 sorunlar覺ndan dolay覺 a癟覺k deniz gemiciliini uyruklar覺na yasaklamas覺
1638, Japonyan覺n kabuuna 癟ekilme politikas覺
1640烽ar, 襤ngiliz, Frans覺z ve Felemenk giriimcilerinin, ekerkam覺覺 ticaretini Portekizlilerin ve 襤spanyollar覺n elinden al覺p ba覺 癟ekmeleri
1642-1648, 襤ngiliz i癟 savalar覺
1648, Westphalia Antlamas覺, bunun sonucunda 襤talyan覺n ve Almanyan覺n b繹l羹nmesi ile ortaya 癟覺kan k羹癟羹k devletlerin, duruma g繹re Fransan覺n yan覺nda ya da kar覺s覺nda yer almalar覺
1648, Frans覺z 羹st羹nl羹羹n羹n balamas覺
1648, 襤ngilterede Parlamento egemenliinin kurulmas覺
1648-1715, XVI. Louis y繹netimi d繹nemi
1648-1789, Avrupan覺n Eski Rejim ve kolonici yay覺lma d繹nemi
1649, 襤ngiliz kral覺 I. Charlesin idam覺
1653-1689, Fransan覺n rakipleri kar覺s覺nda kesin 羹st羹nl羹e sahip olduu d繹nem
1688, 襤ngilizlerin 襤spanyol armadas覺na kar覺 zafer kazanmalar覺
1689, Petronun Avrupa gezisi d繹n羹羹, geni 癟apl覺 reform hareketlerini balatmas覺
1696, Petronun T羹rklere kar覺 baar覺s覺

1700-1721, Petronun 襤sve癟lileri yenilgiye uratabilip, Finlandiya K繹rfezinde denize a癟覺labilmesi
1701-1714, 襤spanyol Taht Savalar覺 s覺ras覺nda, Avusturyal覺lar覺n, 襤spanyan覺n b繹l羹羹lmesinde en b羹y羹k parsay覺 toplamalar覺
1707, Kok k繹m羹r羹 yapma y繹ntemlerinin bulunuuyla, demir cevherini eritmede k繹m羹rden yararlanma olana覺n覺n douu
1740-1786, B羹y羹k Frederick (II. Frederick) y繹netimi d繹neminde, Prusyan覺n Avrupan覺n b羹y羹k g羹癟lerinden biri durumuna gelmesi
1745, Abd羹l Vahabin Arabistanda Vahhabiliin ilkelerini oluturmas覺
1756-1763, Yedi Y覺l Savalar覺 1762, bir Alman prensesinin kocas覺n覺n 繹ld羹r羹lmesi 羹zerine, II. Katerina ad覺yla Rusya imparatorluu taht覺na 癟覺kmas覺
1763, 襤ngilterenin Hindistan, Kanada gibi denia覺r覺 羹lkelerde kesin zafer kazanmas覺
1768-1774, Ruslar覺n Osmanl覺 ordular覺n覺 a覺r bir yenilgiye uratmalar覺 ve K羹癟羹k Kaynarca Anlamas覺n覺n yap覺lmas覺
1772, Polonyan覺n ilk b繹l羹羹lmesinde Prusyal覺lar ve Avusturyal覺lar, T羹rkler kar覺s覺ndaki ilerleyiini durdurmak i癟in Rusyaya sus pay覺 olarak Polonyan覺n b羹y羹k bir par癟as覺n覺n igaline izin vermeleri
1774, Safevi imparatorluunun da覺lmas覺
1774-1778, 襤spanyan覺n Amerika limanlar覺n覺n k覺y覺 ticaretini yasaklay覺p, kolonilere yap覺lan d覺sat覺mlar覺 ve i癟 al覺mlar覺 Cadiz kentinden tekelci bir tutumla d羹zenlemesi
1775-1783, Amerikan ba覺ms覺zl覺k sava覺
1789, 1 May覺s, Etats-Generauxun toplanmas覺
1789, 14 Temmuz, Kral覺n Ulusal Meclisi kald覺raca覺 s繹ylentisi 羹zerine, halk覺n Bastillee sald覺rmas覺
1789, 4 Austos, Ulusal Meclisin feodal haklar覺 kald覺rarak k繹yl羹 癟ounluunu Devrim Safhalar覺na 癟ekmesi
1791, Yeni Frans覺z anayasalar覺n覺n haz覺rlanmas覺
1793, Polonyan覺n ikinci b繹l羹羹lmesi
1794, Robespierrein 繹ld羹r羹lmesi
1795, Polonyan覺n 羹癟羹nc羹 b繹l羹羹lmesi, ile Rusya s覺n覺rlar覺n覺, bat覺da Vist羹l Irma覺na kadar genilemesi
1799, Napoleonun bir darbe ile iktidara getirilii

1803, S覺rplar覺n Osmanl覺ya bakald覺
1807, 襤lk buharl覺 geminin Robert Fulton taraf覺ndan yap覺lmas覺
1812-1815, Napoleonun Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye urat覺lmas覺
1815, Viyana Konferans覺, sonucu bar覺 anlamas覺n覺n yap覺lmas覺
1821-1830, Yunan devrimi
1830, Cezayirin Frans覺zlarca igali
1833, K繹leliin, B羹y羹k Britanyan覺n y繹netimindeki t羹m 羹lkelerde kald覺r覺lmas覺
1839-1841, Afyon Sava覺
1839, Tanzimat Ferman覺n覺n ilan覺
1840, posta sisteminin B羹y羹k Britanyada kuruluu
1840烽ar demiryollar覺 a覺 yap覺m覺n覺n balay覺覺
1847, Liberyan覺n Amerikadan eski yurtlar覺na d繹nen eski k繹lelerce, Birleik Devletler anayasas覺na benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulmas覺
1848 devrimleri
1848, Marx覺n gittik癟e yoksullaan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu 癟繹zecekleri d羹羹ncesini ortaya atmas覺
1848-1852, Fransada, III. Napoleonun devlet bakanl覺覺nda cumhuriyet d繹nemi
1854, Japonyan覺n kabuuna 癟ekilme politikas覺n覺 b覺rak覺p d覺a a癟覺lmak zorunda kal覺覺
1854, K覺r覺m Sava覺nda Fransan覺n ve Britanyan覺n Ruslara kar覺 T羹rklerin yard覺m覺na koup, Ruslar覺n K覺r覺mda yenilgiye urat覺lmas覺
1856, Islahat Ferman覺n覺n ilan覺
1859, 襤talyan覺n Kont Cavourun 癟abalar覺yla birletirilmesi
1859, Darwinin canl覺lar覺n evrimi kuram覺n覺 ortaya atmas覺
1861-1865, Amerikan i癟 sava覺
1863, ABDde k繹leliin kald覺r覺lmas覺
1869, S羹vey Kanal覺n覺n a癟覺l覺覺
1870-1871, Prusyan覺n Fransay覺 yenilgiye uratmas覺
1871, Almanyan覺n, Bimarck覺n 癟abalar覺yla birletirilmesi
1878-1908, Abd羹lhamid IInin iktidar覺 d繹nemi
1885, Hindistan Ulusal Kongresinin (Kongre Partisinin) kurulmas覺
1888, k繹leliin Brezilyada kald覺r覺lmas覺
1889, 襤kinci Enternasyonalin kuruluu
1889, Japon 襤mparatoru Meijinin Bismarck Almanyas覺n覺 繹rnek alan bir Anayasa 癟覺karmas覺; Diyetin kurulmas覺
1893, Havai Adalar覺n覺n ABD topraklar覺na kat覺lmas覺

1900, Bat覺l覺 devletlerin g繹nderdikleri uluslararas覺 birliin Pekini ele ge癟irmesi
1901, Avusturyan覺n 襤ngiliz Uluslar Topluluunun kendi kendini y繹neten dominyonu olmas覺
1903, Sibiryay覺 aan demiryolunun tamamlanmas覺
1904-1905, Rus-Japon sava覺 beklenmeyen sonu癟la Japonlar覺n yenmesi
1905, Hindistan M羹sl羹man Birliinin kurulmas覺
1906, Rusyan覺n, parlamenter organa sahip olmas覺
1908, J繹n T羹rklerin iktidara ortak olmak isteiyle, Abd羹lhamidi deviren darbeyi ger癟ekletirmeleri
1910, Japonlar覺n Kore kral覺n覺 indirip, Kore Yar覺madas覺n覺 羹lkelerine katmalar覺
1912, Man癟u hanedan覺n覺n yak覺l覺p, in Cumhuriyetinin kurulmas覺
1912-1913, Balkan Savalar覺 ile Balkanlardaki topraklar覺n kapt覺r覺lmas覺
1914, Berlin-Badat demiryolunun balamas覺
1914, Panama Kanal覺n覺n a癟覺lmas覺
1914-1919, Birinci D羹nya Sava覺
1915, Japonlar覺n, indeki 繹zel ayr覺cal覺klar覺n覺, 繹ne s羹rd羹kleri Yirmi Be 襤stek ile art覺rmaya kalkmalar覺.
1917, 6 Nisan, ABD Kongresinin Almanyaya sava ilan覺
1917, Kas覺m, 襤kinci bir devrimci h羹k羹met darbesinin Sosyal Demokrat se癟ilmesi
1918, Ekim, Alman ve Avusturya h羹k羹metlerinin Bakan Wilsonun bar覺覺n dayand覺r覺laca覺 On D繹rt Noktas覺n覺 kabul etmeleri
1918-1920, Rusyada ve Rusyan覺n s覺n覺r 羹lkelerde i癟 sava
1919, Paris Bar覺 Konferans覺n覺n Rusyadaki durumu ele almaya kalkmay覺p, sava覺 yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanl覺 h羹k羹metlerine bar覺 koullar覺n覺 zorla kabul ettirmeleri
1919, Bar覺 antlamas覺n覺n, Arap d羹nyas覺n覺n zengin ve kalabal覺k b繹lgelerini Frans覺z ve 襤ngiliz koloni y繹netimlerine b覺rakmas覺
1921, in Kom羹nist Partisinin kurulmas覺
1922, Faizmi 襤talyada iktidara getiren h羹k羹met darbesi
1922, Leninin Yeni Ekonomik Politikas覺n覺 (NEP) ilan etmesi

1923, T羹rkiye Cumhuriyetinin kurulmas覺
1925, R覺za Pehlevinin 襤randa iktidar覺 ele ge癟irip, Mustafa Kemalinkine benzer bir laik reform hareketini balatmas覺
1925, Abd羹laziz 襤bni Suudun Arabistan Yar覺madas覺n覺 fethedip, Mekkenin ve Medinenin denetimini eline ge癟irmesi
1929, New York borsas覺n覺n 癟繹kmesiyle ABDde 1920烽erin h覺zl覺 ekonomik gelimesinin sona ermesi
1930烽ar, Japon yay覺lmas覺n覺n yeniden canlan覺覺
1030烽ar, Amerikan Bakan覺 Franklin D. Rooseveltin New Deal politikas覺
1931, Japonlar覺n Man癟uryay覺 istila etmesi
1932, Irak覺n formal olarak ba覺ms覺zl覺覺n覺 kazanmas覺
1933, New Deal politikas覺n覺n balat覺lmas覺
1933, Haziran, Hitlerin iktidara gelmesiyle Almanyan覺n k繹kl羹 bir rejim deiiklii ge癟irmesi
1934, Etiyopyan覺n 1896 yenilgisinin 繹c羹n羹 almak isteyen 襤talyan覺n sald覺r覺s覺na uray覺p, u癟aklar覺n ve zehirli gazlar覺n yard覺m覺yla 襤talya emperyalizmi alt覺na sokuluu
1938 Eyl羹l, ekoslovakyan覺n Almanlar覺n yaad覺覺 b繹lgelerinin Almanyaya ge癟irilmesi
1939, 1 Eyl羹l, Hitlerin Polonyaya sald覺rmas覺
1939-1945, 襤kinci D羹nya Sava覺
1940 ilkbahar覺, Almanlar覺n Danimarkay覺 ve Norve癟i ele ge癟irmeleri
1941, 22 Haziran, Hitlerin sava duyurusunda bulunmadan Rusyaya sald覺rmas覺
1942, Kas覺m覺 1943 ubat覺, Ruslar覺n Almanlar覺 geri p羹sk羹rtmeleri
1943, Temmuzu, Mussolininin, 襤ngiliz-Amerikan birliklerinin 襤talyaya 癟覺kmas覺yla iktidardan d羹mesi, 襤talyan覺n savatan 癟ekilmesi
1944, 6 Haziran, 襤ngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya 癟覺kartmas覺
1945, 1 May覺s, Hitlerin kendini 繹ld羹rmesi, Alman bakomutanl覺覺n覺n teslim belgesini imzalamalar覺
1945, Hiroimaya ve Nagazakiye atom bombalar覺n覺n at覺lmas覺
1946, T羹rkiyede 癟ok partili hayata ge癟i
1947, 襤srail Yahudi devletinin kurulmas覺
1947, Hindistan覺n 襤ngiltereden 癟ekilmesi
1947, Birlemi Milletlerin Filistinin Araplar ve Yahudiler aras覺nda b繹l羹t羹r羹lmesi, karar覺
1947, Truman Doktrini
1948, Ghandinin 繹ld羹r羹lmesi
1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savalar覺
1949, NATOnun kurulmas覺
1949, kom羹nistlerin, Kuomingtanga kar覺 kesin zafer kazan覺p inin y繹netimini ele ge癟irmeleri
1949, ilk Rus atombombas覺 denemesi
1950, Kuzey Kore kom羹nist y繹netiminin G羹ney Koreye sald覺rmas覺yla Kore Sava覺n覺n 癟覺k覺覺
1953, Kore Sava覺nda atekes
1953-1954, Ruslar覺n, Amerikadan birka癟 ay sonra hidrojen bombalar覺n覺 patlatmalar覺
1954, Vietnam覺n Frans覺z egemenliinden kurtulmas覺
1956, Macarlar覺n 羹lkelerindeki kom羹nist rejime bakald覺rmalar覺
1956, S羹vey bunal覺m覺
1957, Ganan覺n ba覺ms覺zl覺覺n覺 kazanan ilk Afrika kolonisi olmas覺
1957, Rusyan覺n uzaya uydu g繹nderen ilk 羹lke oluu
1957, Roma Andlamas覺 ile AETnin kurulmas覺
1958, Suriye ile M覺s覺r覺n birlemesi
1961, Suriyenin Birleik Arap Cumhuriyetinden ayr覺lmas覺
1962, Fransada halkoyu yoklamas覺n覺n Cezayire ba覺ms覺zl覺ktan yana sonu癟 vermesi
1962, ABD K羹badaki f羹zelerin 癟ekmesini istediinde SSCBnin 羹癟羹nc羹 d羹nya sava覺 korkusuylabu istee uyuu
1964, Vietnamda Amerikan askeri etkinliklerinin balay覺覺
1966, De Gaulle Fransas覺n覺n NATOdan 癟ekilerek mutlak egemenlik hakk覺n覺 elinde tutmay覺 se癟mesi
1967, 襤srail ile Arap devletleri aras覺nda Ekim Sava覺
1969, ABD uzay gemilerinin aya inip d繹nmeyi baarmalar覺
1970, Sovyetler Birliinin ticaret ve yat覺r覺m olanaklar覺 yolunda Federal Almanya ile g繹r羹melere balamas覺
1973, Ocak, 襤ngiltere, 襤rlanda ve Danimarkan覺n Avrupa Topluluuna tam 羹ye olmalar覺
1973, 襤srail ile Arap devletleri aras覺nda Ramazan Sava覺; petrol ambargosu ve ard覺ndan petrol fiyatlar覺n覺n y羹kselmesi
1975, Yumuaman覺n g繹stergesi olan Helsinki Anlamas覺
1978, in Halk Cumhuriyetinde Deng aopingin 繹nderliinde ekonomik reformlar覺n balamas覺
1979, M覺s覺r ile 襤srail aras覺nda Camp David Andlamas覺n覺n imzalanmas覺
1979, 襤randa Ayetullah Humeyni 繹nderliindeki 襤slamc覺lar覺n bir devrimle y繹netimi ele ge癟irmesi
1979, Sovyetler Birliinin Afganistan覺 igal etmesi

1980, 1988, 襤ran-Irak sava覺
1981, Ocak, Yunanistan覺n ATye tam 羹ye olmas覺
1985, 1991, lkesinde glasnost ve perestroikay覺 uygulamaya 癟al覺acak olan Michael Gorbachevin bakanl覺k s羹resi
1986, Ocak, 襤spanya ve Portekizin ATye tam 羹ye olmas覺
1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedinin (Single Act) kabul edilmesi
1988, Nisan, T羹rkiyenin ATye tam 羹yelik bavurusunda bulunmas覺
1989, Dou Avrupada marksist ekonomilerin 癟繹kmesi
1989, Kas覺m, Berlin Duvar覺n覺n y覺k覺lmas覺

1990, Sovyetlerin da覺lmas覺 ve Souk Sava覺n sona ermesi
1990, Austos, Irak覺n Kuveyti igal etmesi
1990, Ekim, Almanyalar覺n birlemesi
1991, Aral覺k, Ba覺ms覺zl覺k Devletler Topluluunun kurulmas覺
1995, Ocak, 襤sve癟, Finlandiya ve Avusturyan覺n Avrupa Birliine tam 羹ye olmalar覺
1996, Ocak, Dayton Bar覺 Andlamas覺 ile Bosna Sava覺n覺n sona ermesi

al覺nt覺d覺r.

Yorumlar   

 
selim  uslu
+1 #3 selim uslu 29-11-2013 14:25
biraz k覺sa olsun
Al覺nt覺
 
 
g羹lcan baytekin
-6 #2 g羹lcan baytekin 06-05-2013 20:26
tskr ederiz
Al覺nt覺
 
 
Nurcihan
+3 #1 Nurcihan 01-12-2012 17:21
hi癟 yard覺mc覺 olmad覺 癟izim istiyoruz hi癟 biey anlamad覺m
Al覺nt覺
 

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile